Wéi een aus Minus e Plus mecht.

A Frankräich ass de 14ten Juli erëm bal am ale Glanz gefeiert ginn mat enger grousser Militärparad op de “Champs-Élyssées“. Beideem wat a Frankräich op politescher Bün eropzitt, gleewen ech net dass nach laang Feierstemmung herrscht. Bei ons hunn d´Positivfäll an enger Woch em 5 % zougeholl. Wat net esou gären gesot gëtt, ass- dass een dofir…